บริษัท เอส อาร์ ดี วอเทอร์ โซลูชั่น จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้าน ระบบบำบัดน้ำเสีย

เราให้บริการ ออกแบบ ติดตั้ง งานด้านระบบน้ำดี และระบบ
บำบัดน้ำเสีย อย่างมีคุณภาพและครบวงจร

เรารับประกัน และดูแล สิ่งที่เราสร้าง เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
เราได้สร้างงานที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง

เราบริหารงานอย่างมีระบบ ให้บริการลูกค้าด้วยบุคลากรมือ
อาชีพในทุกกระบวนการ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

เราได้รับความไว้วางใจจากองค์กรภาครัฐ และเอกชน
มายาวนาน กว่า 15 ปี

เราให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคคลกรอยู่เสมอ
พร้อมมุ่งมั่นพัฒนากระบวนการอย่างยั่งยืน เพื่อก้าวทันการเปลี่ยนสู่อนาคต

เชี่ยวชาญทางด้านการบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบผลิตน้ำประปา ระบบกรองน้ำ และระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ มากกว่า 15 ปี ให้บริการด้านการออกแบบก่อสร้าง ติดตั้ง ทดสอบและเดินระบบ การบริการควบคุมดูแลระบบ และการให้คำปรึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการ หรือหาทางออกที่เหมาะสมและเป็นไปได้ ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการให้แก่บริษัทของลูกค้า

ออกแบบและติดตั้ง
งานระบบบำบัดน้ำเสีย

รับออกแบบและติดตั้ง
งานระบบน้ำประปา

เชี่ยวชาญเรื่องระบบ
บำบัดน้ำเสียและระบบน้ำดี

ให้คำปรึกษาโดยทีมวิศวกร
ประสบการณ์กว่า 15 ปี

About Us

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอส อาร์ ดี วอเทอร์โซลูชั่น จำกัด

บริษัท เอส อาร์ ดี วอเทอร์ โซลูชั่น จำกัด จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียแบบครบวงจร

บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นในเครือ บริษัท เอส อาร์ ดี คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งดำเนินธุระกิจด้านวิศวกรรมแบบครบวงจร รวมถึงงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียทั้งในส่วนของงานภาครัฐ และเอกชน นอกจากงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียแล้ว ยังรวมไปถึง งานออกแบบ…อ่านเพิ่มเติม

Our Services

บริการของเรา

ออกแบบและให้คำปรึกษางานระบบบำบัดน้ำเสีย รับติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียครบวงจร รับเหมาก่อสร้างงานโยธาครบวงจร

ออกแบบ/ก่อสร้าง
ระบบบำบัดน้ำเสีย

ออกแบบ/ก่อสร้าง
ระบบผลิตน้ำดี
บริการให้คำปรึกษา
ดูแล ตรวจสอบ
และวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
(รายครั้ง/รายปี)
แบรนด์อุปกรณ์
ที่จัดจำหน่าย

Affiliated Business

ธุรกิจในเครือ

บริษัท เอส อาร์ ดี คอนตรัคชั่น จำกัด

ดำเนินธุรกิจด้านวิศวกรรมแบบครบวงจร
งานก่อสร้าง งานติดตั้งระบบงานวิศวกรรมต่างๆ โดยให้บริการทั้งภาครัฐและเอกชน

Our Works

ผลงานของเรา

ให้คำปรึกษา วางแผน แนะนำแนวทาง พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาและซ่อมแซมอุปกรณ์ ด้านระบบบำบัดน้ำเสียอย่างครบครัน ตรวจสอบพร้อมดูแลเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

Our Clients

ลูกค้าของเรา

เชี่ยวชาญทางด้านการบำบัดน้ำเสีย

Thank you to all our customers for trusting us to take care of them.

Contact SRD

ติดต่อ SRD

02-149-9349

02-149-9348

SRD Water Solutions

@srdwsol

info@srd-watersolutions.co.th

45/1 หมู่ 6 ต.หนองเพรางาย อ.ไทรน้อย นนทบุรี 11150

กรมควบคุมมลพิษ

Pollution Control Department

กรมทรัพยากรน้ำ

Department of Water Resource

กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

SRDconstruction©2024. All Rights Reserved MeWeb